Kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei

kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei

Az értékpapírpiac zavartalan működése és a piacok iránti közbizalom a gazdasági növekedés és a jólét előfeltétele. A piaci visszaélés sérti a pénzügyi piacok integritását, valamint aláássa az értékpapírok és a származtatott pénzügyi eszközök iránti közbizalmat. Az azóta történt, a pénzügyi világot jelentősen átformáló jogalkotási, piaci és technikai fejlemények miatt az irányelv helyébe új jogszabályt kell léptetni, amely lépést tart e fejleményekkel.

Új jogalkotási aktusra van szükség továbbá, amely az európai uniós pénzügyi felügyelettel foglalkozó magas szintű csoport következtetéseivel összhangban egységes szabályokat vezet be, tisztázza a kulcsfogalmakat, és egységes szabálykönyvet biztosít az EU-ban.

kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei hogyan lehet pénzt keresni az ünnepeken

A közvetlenül alkalmazható jogi aktus célja, hogy meghatározó módon hozzájáruljon a belső piac zökkenőmentes működéséhez. E közvetlenül alkalmazandó jogi aktus célja, hogy meghatározó módon hozzájáruljon a belső piac gördülékeny működéséhez, és ennek megfelelően az Európai Unió működéséről szóló szerződés EUMSZ A piaci visszaélésre vonatkozó követelmények rendelet formájában történő rögzítése biztosítja az ilyen követelmények közvetlen alkalmazhatóságát.

A nemzeti előírások egy irányelv átültetéséből adódó eltéréseinek kiküszöbölésével így egységes feltételek teremthetők. A rendeletből eredően az Unió egészében valamennyi személynek azonos szabályokat kell követnie.

EUR-Lex - PC - HU

A rendeletnek mérsékelnie kell továbbá a szabályozás összetettségét és a cégek megfelelési költségeit, különösen a határokon átnyúlóan működő vállalkozások számára, emellett hozzá kell járulnia a versenytorzulások felszámolásához.

E terheket mérsékelni kell. A jelen rendelet alkalmazásában piaci visszaélés a bennfentes kereskedelem, a bennfentes információkkal való visszaélés, valamint a piaci manipuláció. Az ilyen magatartás akadályozza a piac teljes és megfelelő átláthatóságát, amely előfeltétele annak, hogy az integrált pénzügyi piacokon az összes gazdasági szereplő részt vehessen a kereskedésben. Emellett vannak olyan pénzügyi eszközök is, amelyekkel kizárólag bármilyen egyéb típusú szervezett kereskedési rendszerben, például swap-ügyleteket végrehajtó vagy ún.

E rendelet hatályát tehát ki kell terjeszteni valamennyi olyan pénzügyi eszközre, amellyel multilaterális kereskedési rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben kereskednek, valamint a tőzsdén kívül forgalmazott pénzügyi eszközökre, például a hitel-nemteljesítési csereügyletekre, továbbá minden olyan kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei formára és műveletre, amely ezekre a pénzügyi eszközökre befolyással lehet a szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben folytatott kereskedés során.

kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei bináris opciós kereskedési platformok minősítése

Ezáltal erősödik a befektetők védelme, fenntartható a piac integritása, továbbá egyértelműen tiltható az ilyen pénzügyi eszközök tőzsdén kívül forgalmazott pénzügyi eszközökkel történő piaci manipulációja.

Ezért azt a kérdést, hogy a befektetési döntés meghozatalakor az ésszerűen valószínűségelmélet bináris opciókban befektető feltehetően figyelembe vett-e egy adott információt, az előzetesen rendelkezésre álló információ alapján kell megítélni. Az ilyen értékelés során figyelembe kell venni az információ várható hatását a kapcsolódó kibocsátói tevékenység teljességének fényében, az információforrás megbízhatóságát és minden más olyan piaci változót, amely az adott körülmények között várhatóan érinti a pénzügyi eszközöket, a kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügyleteket, vagy kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei kibocsátási egységekre épülő aukciós termékeket.

A nagykereskedelmi energiaterméknek minősülő származtatott termékek esetében az olyan információkat kell bennfentes információnak tekinteni, amelyek közzétételét az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló A befektetők számára lényeges információ lehet a szerződésekre vonatkozó tárgyalások előrehaladása, az ilyen tárgyalások során előzetesen elfogadott feltételek, a pénzügyi eszközök piaci bevezetésének feltételei, vagy a pénzügyi eszközök eladásának előzetes feltételei.

Emiatt az ilyen információk bennfentes információnak minősülnek. Ugyanakkor az információk nem minden esetben elegendően gyors bitcoin bevétel ahhoz, hogy azokkal kapcsolatban a kibocsátónak közzétételi kötelezettsége keletkezzen. Ilyenkor a bennfentes kereskedelem tilalmát alkalmazni kell, a kibocsátó viszont nem kötelezhető az információk közzétételére.

Tekintettel arra, hogy a pénzügyi eszközök vételét vagy eladását szükségszerűen előzetes döntést feltételez, a vétel vagy eladás végrehajtása önmagában nem tekinthető bennfentes kereskedelemnek.

A részvényesek ilyen részvételét a vállalatirányításban létfontosságúnak kell tekinteni a társaságok és a kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei közötti kapcsolat megfelelő működése érdekében. Ennek ellenére szankcióval sújtható, ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy más, jogszerűtlen indok is meghúzódott a szóban forgó ügylet, illetve vételi vagy eladási megbízás mögött.

Ez mind a bennfentes kereskedelemre, mind a piaci manipulációra igaz. Így különösen az azonnali piacról származó bennfentes információból az azt birtokló személynek a pénzügyi piacon való kereskedés során előnye származhat.

Kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei a bennfentes információ általános meghatározását a pénzügyi piacokkal és az árualapú származtatott ügyletekkel összefüggésben ki kell terjeszteni minden olyan információra, amely a kapcsolódó azonnali árutőzsdei termékre vonatkozik.

kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei video oktatóanyagok a bináris opciókról q opton

Ezenfelül a manipulatív stratégiák szintén több azonnali és származtatott piacra kiterjedhetnek. A pénzügyi eszközökkel való kereskedéssel, ezen belül árualapú származtatott ügyletekkel manipulálhatók a kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügyletek, és az azonnali árutőzsdei ügyletekkel manipulálhatók a kapcsolódó pénzügyi eszközök. A piaci manipuláció tilalmának ki kell terjednie e kapcsolatokra is.

Ugyanakkor nem indokolt és nem is megvalósítható a rendelet hatályának kiterjesztése a pénzügyi eszközhöz nem kapcsolódó magatartásra, például az olyan azonnali árutőzsdei ügyletekre, amelyek kizárólag az azonnali piacra vannak hatással.

Forex swing kereskedési stratégiák, amelyek működnek is

A nagykereskedelmi energiatermékek esetében az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük az [Európai Parlament és a Tanács az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló Kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei érdekében, hogy a Bizottság, a tagállamok és az egyéb hivatalosan kijelölt szervek továbbra is fejleszteni tudják és végre tudják hajtani az Unió éghajlati politikáját, e szervek azon tevékenységeit, amelyeket kizárólag e politika végrehajtása során a kibocsátási egységekkel kapcsolatban végeznek, ki kell vonni e rendelet hatálya alól.

E mentesség nem lesz káros hatással a piac általános átláthatóságára, mivel e hatóságok törvényben előírt kötelezettsége, hogy tevékenységük végzése során biztosítsák az árérzékeny jellegű új határozatok, fejlemények és adatok szabályos, méltányos és megkülönböztetéstől mentes módon történő közzétételét és az azokhoz való ilyen hozzáférést. Ugyanakkor az Unió éghajlati politikájának végrehajtása keretében fellépő hatóságok számára biztosított mentesség nem terjedhet ki azokra az esetekre, amelyekben e hatóságok olyan magatartást tanúsítanak, vagy kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei ügyletekbe bocsátkoznak, amelyek nem az Unió éghajlati politikájának végrehajtására irányulnak, vagy amikor kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei ilyen hatóságnál dolgozó személy saját hasznára cselekszik vagy ügyletekbe bocsátkozik.

Ezen eszközök sajátos jellegét, valamint a szén-dioxid-piac szerkezeti jellemzőit szem előtt tartva gondoskodni kell arról, hogy a tagállamok, a Bizottság és a kibocsátási egységekkel foglalkozó egyéb hivatalosan kijelölt szervek tevékenysége ne korlátozódjon az uniós éghajlat-politika végrehajtására.

E rendelet ugyanakkor figyelembe veszi a kibocsátási egységek piacáért felelős állami érme alapú bot kereskedelem és tisztviselők ellenőrzése alatt álló ellátási oldali információk fokozott érzékenységét, és ennélfogva az ilyen információk gondos és világos eljárások szerinti kezelésének szükségességét a kibocsátási egységek piacaira irányuló és az ilyen piacokon a rendes árképzési folyamatot torzító ellenőrizetlen vagy megkülönböztető jellegű közzététel elkerülését szolgáló megfelelő ellenőrzés mellett.

E hatóságoknak másfelől a kibocsátási egységek piacain a rendes árképzési folyamat esetében megfelelő átláthatóságot kell lehetővé tenniük. Szükséges ezért a hatóságok által kezelt, meghatározott árérzékeny és nem nyilvános adatok tisztességes, megfelelő időben történő és megkülönböztetésmentes közzététele.

Ezenfelül a szén-dioxid-piac szereplőit általánosságban kötelezni kell a bennfentes információk közzétételére. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a piac csak hasznos beszámolókat kapjon, továbbá az előírt intézkedés költséghatékonyságának megőrzéséhez fontos, hogy e kötelezettség szabályozói hatása csak azokat az EU ETS azon résztvevőit érintse, amelyekről méretüknél és tevékenységüknél fogva ésszerűen feltételezhető, hogy a kibocsátási egységek árfolyamára jelentős hatással lehetnek.

Azokban az esetekben, ahol — főként az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelet az Európai Parlament és a Tanács az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló Mivel azonban a kibocsátási egységek pénzügyi eszköznek minősülnek, e rendeletnek egységes szabálykönyvet kell alkotnia, amelynek a piaci visszaélésre vonatkozó intézkedései a kibocsátási egységek teljes elsődleges és másodlagos piacára alkalmazhatók.

Annak kifejezésére, hogy a pénzügyi eszközökkel való kereskedés egyre inkább automatikus, kívánatos a piaci manipulációra vonatkozó rendelkezéseket olyan példákkal kiegészíteni, amelyek konkrét, bármely rendelkezésre álló eszközzel folytatott kereskedés, ezen belül algoritmikus és nagyfrekvenciájú kereskedés útján folytatható, az [új MiFID] irányelv által meghatározott visszaélésszerű stratégiákat szemléltetnek.

kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei reális online pénzt keresni

A teljesség igénye nélkül felsorolt példák nem értelmezendők úgy, hogy ugyanazon stratégiák más eszközökkel való végrehajtása nem visszaélésszerű. A piaci manipuláció kísérletét meg kell különböztetni azoktól a helyzetektől, ahol a magatartás nem éri el a kívánt hatást az adott pénzügyi eszköz árfolyamára.

Piacképző formációk. A "kereskedelem, mint egy piacképes" kereskedési rendszer áttekintése

Az ilyen magatartás piaci manipulációnak tekintendő, mert valószínűleg hamis vagy félrevezető jelzéseket adott volna a piacnak. A referenciaértékek — például a bankközi kínálati kamatlábak — tényleges manipulálása vagy az arra irányuló kísérlet súlyos hatásokkal járhat a piaci bizalomra nézve, és jelentős veszteségeket okozhat a befektetőknek, vagy torzíthatja a reálgazdaság működését.

Következésképp a piacok stabilitásának megőrzése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok érvényesíteni tudják a referenciaértékek manipulálásának egyértelmű tilalmát, a referenciaértékre vonatkozó külön rendelkezésekre van szükség. A piaci manipuláció általános tilalmát ki kell egészíteni a referenciaérték manipulálásának és kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei hamis vagy félrevezető információk bármilyen jellegű továbbításának, hamis vagy félrevezető adatok kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei, illetve minden olyan egyéb cselekménynek a tilalmával, amely valamely referenciaérték kiszámításának manipulálására irányul, ideértve a referenciaérték kiszámításához alkalmazott módszer manipulálását is.

Ezek a szabályok kiegészítik a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, Emellett az illetékes hatóságoktól nem követelhető meg, hogy bebizonyítsák a pontos összefüggést egy vagy több egyén helytelen viselkedése és egy vagy több pénzügyi eszközre gyakorolt hatás között.

Elegendőnek kell lennie annak, ha akár közvetett kapcsolat van a visszaélés és a pénzügyi eszköz között. Így például a piaci manipuláció fogalommeghatározásának a hamis vagy félrevezető információk bankközi ajánlati kamatlábhoz vagy más referenciaértékhez kapcsolódó puszta továbbítására is ki kell terjednie.

Piacképző formációk. A "kereskedelem, mint egy piacképes" kereskedési rendszer áttekintése

Egy pénzügyi eszköz emellett a kereskedési helyszínen kívüli magatartással is manipulálható. Ennek keretében be kell jelentenie azokat a gyanús megbízásokat és gyanús ügyleteket is, amelyekre kereskedési helyszínen kívül kerül sor.

A hamis vagy félrevezető információ terjesztése viszonylag rövid időn belül jelentősen befolyásolhatja a pénzügyi eszközök árát.

Megvalósulhat nyilvánvalóan hamis információ létrehozásával, lényeges tények szándékos elhallgatásával, vagy tudottan téves információ közlésével. A piaci manipuláció e formája különösen káros a befektetők számára, mert ezáltal kénytelenek befektetési döntéseiket téves vagy torz információkra alapozni.

Egyúttal káros a kibocsátók számára is, mert rontja a velük kapcsolatban rendelkezésre álló információ iránti bizalmat. A piaci bizalom hiánya ugyanakkor veszélyeztetheti a kibocsátó képességét arra, hogy tevékenysége finanszírozásához új pénzügyi eszközöket bocsásson ki, vagy más piaci szereplőktől hitelhez jusson.

kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei bináris opciók 2020 legjobb 10

Az információ a piacon nagyon gyorsan terjed. Ebből adódóan a befektetőket és kibocsátókat viszonylag tartósan érheti kár, mielőtt az információ hamis vagy félrevezető voltát megállapítják, és azt a kibocsátó, vagy az információ terjesztéséért felelős személyek helyesbíteni tudják.

A hamis vagy félrevezető információ, ezen belül a híresztelés és a hamis vagy félrevezető hírek terjesztését ezért szükségszerűen e rendelet megsértésének kell tekinteni. Nem helyes tehát a pénzügyi piacok aktív szereplői számára lehetővé tenni azt, hogy a befektetők és kibocsátók kárára szabadon közöljék a saját véleményükkel vagy jobb megítélésükkel ellentétes olyan információkat, amelyekről tudják, vagy tudniuk kellene, hogy hamisak vagy kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei.

A kibocsátót emiatt kötelezni kell arra, hogy a bennfentes információkról a lehető leghamarabb tájékoztassa a nyilvánosságot, kivéve akkor, ha a közzététel késleltetése a nyilvánosság számára vélhetően nem félrevezető, és a kibocsátó gondoskodni tud az információk bizalmas kezeléséről.

Érvek a lebegő árfolyam rendszere ellen A két világháború közötti időszak lebegőárfolyam-rendszerrel kapcsolatos tapasztalatai alapján komoly kétségek fogalmazódtak meg a tekintetben, mi történne a Bretton Woods-i szabályok feladását követően. Néhány közgazdász szkeptikusan fogadta a lebegő rendszert támogatók állításait és kedvezőtlen következményeket jósoltak annak világgazdaságra gyakorolt hatásait illetően.

Ezért lehetővé kell tenni az illetékes hatóság számára, hogy a bennfentes információk késleltetett közzététele mellett döntsön. Ezzel együtt a bennfentes információk azonnali közzététele alapvető fontosságú az adott kibocsátókkal szembeni befektetői bizalom érdekében.

7+1 tipp a Forex és CFD kereskedőknek - keverogep.hu

E költségek bármely méretű vállalkozás számára történő csökkentése érdekében ezért egységesíteni kell és a legnagyobb mértékben harmonizálni kell a bennfentesek jegyzékében található adatmezőkre vonatkozó előírásokat. Fontos továbbá, hogy a bennfentesek jegyzékében szereplő személyeket tájékoztassák erről a tényről és annak ezen rendelet és a Mivel az ilyen személyek bennfentes információkhoz férnek hozzá, ezen rendelet alapján kötelesnek kell lenniük továbbá a birtokukban lévő tényleges vagy lehetséges piaci visszaélésre vonatkozó információk átadására.

Ezért a lehető legmagasabb fokú standardokat kell alkalmazni a vezetők ügyleteinek közzététele, valamint az azokra vonatkozó valamennyi nyilvános közlemény tekintetében. Az ilyen ügyletek legalább egyedileg történő közzététele szintén nagyon értékes információforrás lehet a befektetők számára. Egyértelművé kell tenni azt, hogy a vezető tisztségviselő ügyleteinek közzétételére vonatkozó kötelezettség az elzálogosított vagy kölcsönadott pénzügyi eszközökre, valamint az adott vezető tisztségviselő mérlegelési jogkörét gyakorló személy által végrehajtott ügyletekre is kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei.

A piaci vállalkozásoknak és valamennyi gazdasági szereplőnek hozzá kell járulnia a piac integritásához.

8 ok, hogy miért NE a FOREX kereskedést válasszuk?

A piaci visszaéléssel foglalkozó egyetlen illetékes hatóság kijelölése ebben az értelemben nem zárhatja ki a hatóság és a piaci vállalkozások közötti együttműködési kapcsolatokat és az illetékes hatóság hatáskörébe tartozó feladatok átruházását annak érdekében, hogy garantált legyen az e rendeletben foglalt rendelkezések bináris opciós módszerek hatékony felügyelete.

A magánterületre való belépés különösen akkor szükséges, ha a korábban tájékoztatásra felszólított személy a felszólításnak részben vagy egészben nem tett eleget; vagy alapos okkal feltételezhető, hogy a felszólításnak a felszólított személy nem tenne eleget, vagy a felszólításban megjelölt dokumentumokat vagy információt eltávolítaná, módosítaná vagy megsemmisítené.

A telefon- és adatforgalmi nyilvántartások alapján azonosítható lehet a hamis vagy félrevezető információ terjesztéséért felelős személy, továbbá megállapítható lehet az, hogy bizonyos személyek egy adott időpontban kapcsolatban álltak egymással, valamint a két vagy több ahol gyorsan 500-at készíthet közötti kapcsolat megléte.

Ezért lehetővé kell tenni, hogy az illetékes hatóságok bekérhessék a befektetési vállalkozások telefonbeszélgetéseiről készült meglévő felvételeket, elektronikus kommunikációiból származó és adatforgalmi nyilvántartásaikban tárolt adataikat az [új MiFID] irányelvvel összhangban.

E nyilvántartások nem tartalmazhatják a telefonon keresztül lebonyolított beszélgetések tartalmát, kivéve akkor, ha valamely igazságügyi hatóság engedélyezi, hogy az ilyen tartalom bekerüljön kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei nyilvántartásokba.

Amennyiben az illetékes kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei meg van győződve arról, hogy egy másik tagállam területén piaci visszaélésre kerül vagy került sor, vagy hogy ilyen cselekmények valamely másik tagállamban forgalmazott pénzügyi eszközöket érintenek vagy érintettek, erről értesíti az illetékes hatóságot és az EÉPH-t.

A piaci visszaélés határokon átnyúló hatású eseteiben lehetővé kell tenni az EÉPH számára, hogy kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei érintett illetékes hatóság megkeresésére, vagy ha az e rendelet célkitűzései szempontjából szükséges, saját kezdeményezésére koordinálja a vizsgálatot. Különösen, ha a manipulációt ajánlati könyv révén hajtják végre, a kereskedési helyszínek széttagoltsága a konszolidált adatok hiányában akadályozza a piaci felügyeletet.

  1. Hogyan lehet helyreállítani a bitcoinot
  2. Forex swing kereskedési stratégiák, amelyek működnek is
  3. Bináris opciós kereskedési rendszer baraton
  4. A Mellékletében foglalt valamely más Megállapodás rendelkezése közötti konfliktus esetén az egyéb Megállapodás rendelkezése az irányadó a konfliktus mértékéig.
  5. Melyek ezek a swing kereskedési stratégiák, Forex trend elleni swing kereskedési stratégia alkalmazása, MA indikátor használata, Hogyan segíthet neked az Admiral Markets UK Ltd a swing kereskedési startégiákkal?

E hiányosság kezelése érdekében hatékony mechanizmust kell létrehozni az ajánlati könyvek piacok közötti felügyeletének lehetővé tétele érdekében. Ennek érdekében azon kereskedési helyszín illetékes hatóságainak, ahol a kibocsátó első ízben kereskedhetett, naponta kell megkapniuk az ajánlati könyvek átfogó adatait a szabályozott piacoktól és a multilaterális kereskedési rendszerektől. A személyes adatok ilyen megállapodás alapján történő átadásakor be kell tartani az Európai Parlament és a Tanács Ennek érdekében a felügyeleti hatóságoknak megfelelő eljárási jogosultságokat kell kapniuk, és lehetővé kell tenni számukra, hogy egységes, erős és elrettentő hatású szankciórendszerre, eredményesen alkalmazható szankciókra támaszkodhassanak a pénzügyi fegyelem mindennemű megsértése ellen.

A magas szintű csoport azonban megállapította, hogy jelenleg minden ilyen elem hiányzik. A pénzügyi szolgáltatások ágazatában a szankciórendszerek megerősítéséről szóló A közigazgatási bírságok megállapításakor figyelembe kell venni az olyan körülményeket, mint a bizonyított pénzügyi haszon visszaszolgáltatása, a jogsértés súlyosságát és időtartamát, a súlyosbító és enyhítő körülményeket, a jogsértés harmadik felekre és a piacok rendes működésére gyakorolt hatását, azt, hogy a bírságoknak elrettentő és jogsértés megismétlését megakadályozó hatásúnak kell lenniük — ideértve a befektetési vállalkozások vagy piaci szereplők esetében a foglalkozástól való végleges eltiltást is — és, kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei esetben, engedményt kell biztosítani az illetékes hatóságokkal való együttműködés fejében.

A szankciók alkalmazása kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei közzététele során tiszteletben üzleti ötletek pénzt keresnek tartani az Európai Unió alapjogi chartájában rögzített alapvető jogokat.

kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei bináris opciók maxi

A két jogi aktus feladata egymás kiegészítése, ezért együttesen kell biztosítaniuk esettől függően a megfelelő szankciók kiszabásához szükséges eszközöket. Mindazonáltal nem szabad kötelezettségként előírni a szóban forgó hatóságok számára azt, hogy a vizsgálat kezdetén válasszák meg a kiszabni kívánt szankciót.

Miből áll a Forex képzés a "Market maker" kereskedési algoritmus szerint? A "Market Maker" kereskedési algoritmus képzésének alapja az, hogy megértsük egy nagy játékos és tömeg viselkedését az Forexben.

Másképpen fogalmazva, az a kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei, hogy egy vizsgálat közigazgatási szankciók kiszabása érdekében indult, nem zárhatja ki az ügy egyedi körülményeitől függően a büntetőjogi szankciók kiszabását. A közérdekű bináris hibakód azonban visszatarthatja a megtorlástól való félelem vagy az ösztönzők hiánya.

E rendeletnek ezért megfelelő rendszert kell biztosítania, amely ösztönzi a közérdekű bejelentőket arra, hogy az illetékes hatóságok figyelmét felhívják a rendelet esetleges megszegésére, ugyanakkor megvédi őket a megtorlástól. A közérdekű bejelentők azonban csak akkor kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei jogosultak ezen ösztönzőkre, ha olyan új információt tárnak fel, amelyet nem jogszabályi kötelezettségük alapján szolgáltatnak, és a feltárt információ az e rendelet megszegéséért alkalmazott szankciót eredményez.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról is, hogy a közérdekű bejelentőkre vonatkozóan bevezetett rendszereik tartalmazzanak a bejelentett személy számára megfelelő védelmet biztosító mechanizmusokat is, különös tekintettel az ilyen személy a személyes adatok védelméhez való jogára, továbbá olyan eljárásokat, amelyek biztosítják a bejelentett személy a védelemhez és a meghallgatáshoz való jogát az őt érintő döntések meghozatala előtt, valamint azt a jogát, hogy az őt érintő döntések ellen bíróság előtt hatékony jogorvoslattal éljen.

Az e jogokat érintő korlátozások megfelelnek a charta Így különösen ahhoz, hogy az illetékes hatóságok felderíthessék és kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei a piaci visszaélést, szükséges a gyanús ügyletek bejelentése. A piaci manipuláció kísérletének tilalma szükséges ahhoz, hogy az ilyen kísérletet az illetékes hatóságok szankcionálhassák, ha bizonyítani tudják a piaci manipuláció szándékát, még akkor is, ha annak a piaci árfolyamokra mérhető hatása nincs.

A telefon- és adatforgalmi nyilvántartásokhoz való hozzáférés szükséges, mert azokból az esetleges bennfentes kereskedelemmel vagy piaci manipulációval kapcsolatos bizonyítékok szerezhetők, amelyek segítik a vizsgálatot; ebből adódóan a hozzáférés a piaci visszaélés felderítéséhez és szankcionálásához is szükséges.

Az e rendeletben rögzített feltételek biztosítják az alapvető jogok tiszteletben tartását.

52011PC0651

A közérdekű bejelentéssel kapcsolatos intézkedések szükségesek a piaci visszaélés felderítésének elősegítéséhez, valamint a közérdekű bejelentő és a bejelentett személy védelméhez, ezen belül magánéletük és személyes adataik, továbbá a meghallgatás jogának és a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való jog védelméhez. A közigazgatási intézkedésekre, szankciókra és Internetes jövedelem HYIP-ek vonatkozó közös minimumszabályok megállapítása szükséges ahhoz, hogy a piaci visszaéléssel járó hasonló jogsértés hasonló szankciókkal legyen sújtható, és az alkalmazott szankciók arányosak legyenek az elkövetett jogsértéssel.

E rendelet semmilyen módon nem akadályozza a tagállamokat a sajtószabadságra és a médiában történő véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó alkotmányos rendelkezéseik alkalmazásában. Így különösen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell elfogadni a részvény-visszavásárlási programok és a pénzügyi eszközök stabilizációjának feltételeire, az 1.

Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során — többek között szakértői szinten — megfelelő konzultációkat folytasson.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.

Hatékony és helyénvaló megoldás lenne az EÉPH-t mint jelentős, speciális szakértelemmel rendelkező szervet megbízni azoknak a Bizottsághoz benyújtandó szabályozástechnikai standardtervezeteknek és végrehajtás-technikai standardtervezeteknek kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei kidolgozásával, amelyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket. Az EÉPH-t a Bizottságnak benyújtandó végrehajtás-technikai standardok kidolgozásával kell megbízni a bennfentes információk közzétételére, a bennfentesek jegyzéke formai követelményeire, valamint az illetékes hatóságok egymás közötti, illetve az EÉPH-val történő együttműködésére és információcseréjére vonatkozóan.

Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket. Az e rendeletben foglalt követelmények és tilalmak szorosan kapcsolódnak az [új MiFID] irányelvben foglaltakhoz, ezért azokat a kereskedési rendszer kereskedelmi fegyelem elvei MiFID alkalmazásának napjától kell alkalmazni.

Fontos információk