Rendkívül nyereséges jövedelem az interneten.

A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Abból a célból, hogy ezek az aránytalanságok a lehetőséghez képest csökkentessenek, a társulati adóra vonatkozó jogszabályok az XXVI. Az adóalapok megállapítására vonatkozó jogszabályok tárgyilagos vizsgálata után mégis kétségtelenül megállapítható, hogy a jövedelem- és vagyonadó, valamint az általános kereseti adó alá tartozó adóalanyokkal szemben a társulati adó alá tartozó vállalatok ezidőszerint is kedvezőbb helyzetben vannak s a társulati adó alapjául szolgáló nyereség mikénti rendkívül nyereséges jövedelem az interneten nagy befolyásuk van.

A társulati adó történeti fejlődését tekintve, azt állapíthatjuk meg, hogy azok a rendelkezések, amelyek az adóköteles nyereség megállapítása tekintetében érvényben vannak, részben a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adóztatását elsőízben szabályozó Rendkívül nyereséges jövedelem az interneten. Az alaptörvénynek az adóköteles nyereség megállapítására vonatkozó rendelkezéseit a későbbi törvények igyekeztek ugyan szigorítani, az ezirányban megindult jogfejlődés üteme azonban rendkívül lassú volt s nagy részben ez az oka annak, hogy a társulatok adóztatási kérdése mindezideig nyugvópontra nem jutott.

A hivatkozott alaptörvény legjellegzetesebb sajátossága a mérleg érinthetetlensége volt, ami lényegében azt jelentette, hogy a fizetendő adók összege az adózó vállalat által nyilvánosságra hozott mérlegben kimutatott nyereséghez igazodott a nélkül, hogy a pénzügyi hatóság a tartalékolt nyereségeket - a mérleg tételein túl - vizsgálat és bírálat tárgyává tehette volna.

Az Ez a törvény az adóalap kimunkálásának az Ebből a szempontból különösen azt tartom szükségesnek megemlíteni, hogy a törvény az előző évről áthozott veszteség levonása tekintetében tiltó rendelkezést állapított meg e ezzel azt az álláspontot foglalta el, hogy minden üzletév eredménye önmagában külön-külön szolgáltatja az adóalapot.

Hogyan adózzak bitcoin után?

Ez a törvény egyébként teljes mértékben igyekezett a kétszeres adóztatást elkerülni, kimondván, hogy azok a jövedelmek, amelyek más adónemek alá is tartoznak, az adóköteles nyereség kimunkálásánál figyelmen kívül hagyandók, viszont azokat a kiadásokat, amelyek más hozadéki adó alá tartozó jövedelmek megszerzése érdekében merültek fel, a mérlegszerű nyereséghez hozzá kell számítani. Ez annál inkább indokolt volt, mert a jövedelemadóról szóló X.

Az VIII. Az utóbbi törvény volt az első, amely azt célozta, hogy a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok összes jövedelme a társulati adó keretében kerüljön adóztatás alá.

Ennek a célnak az elérése érdekében - az VIII. További gyökeres újítást jelentett a törvénynek az a rendelkezése, amely az eddig egységes adókulcs helyett - az ipari vállalatok és szövetkezetek rendkívül nyereséges jövedelem az interneten - a vállalat jövedelmezősége alapján, a nyereségnek a saját tőkéhez való aránya szerint rétegesen emelkedő adókulcsot állapított meg.

A világháború alatt egyre fokozódó hadikiadások természetszerűleg szükségessé tették a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adóterhének növelését is.

Jövedelem-(nyereség-)minimum alkalmazása a társasági adóban

Az adó alapjának kimunkálására vonatkozó törvényes rendelkezések szigorítása helyett azonban a törvényhozás a már érvényben levő szabályok alapján kimunkált adóalapnak külön adóval való megadóztatását, valamint a rendes adókulcsok alkalmazásával kiszámított adónak pótlékolását határozta el. Az előbbi célt szolgálta a hadinyereségadóról szóló XXIX. Megszüntette továbbá a föld- és házadó alá eső jövedelmek, a kölcsönkötvények, záloglevetek kamatainak, a részvények osztalékainak, valamint a pénzintézeti kamatoknak részleges adómentességét is.

Ezekkel a rendelkezésekkel szemben azonban a törvény adómentességben részesítette a látszólagos nyereségeket. Ez a szabályozás rendkívül nyereséges jövedelem az interneten az elgondolásból indult ki, hogy változatlan készletek, illetőleg mennyiségek mellett nincs nyereség, mert az értékelés következtében csupán könyv szerint jelentkező és még nem realizált nyereségek nem egyebek látszólagos nyereségnél.

Ugyanennek a célnak az elérése érdekében a törvény az adómentes tartalékok körét bővítette, s a berendezési tárgyak és felszerelések felújítására külön tartalékalap létesítését engedélyezte.

rendkívül nyereséges jövedelem az interneten ig opciós kereskedés

A társulati adó rendkívül nyereséges jövedelem az interneten további állomásait az államháztartás egyensúlyának helyreállításáról szóló IV. Az első hivatalos összeállítás kiadását a társulati adónak aranykorona értékben való kivetése, az E hivatalos összeállítások újítást csak annyit tartalmaztak, amennyit az aranykorona, később a pengőértékre való áttérés, a mérlegvalódiság helyreállítása, s az azzal kapcsolatos rendelkezések szükségszerűen magukkal hoztak. Ezt követőleg a társulati adóztatás terén az első változást a korlátolt felelősségű társasági formának a magyar rendkívül nyereséges jövedelem az interneten való intézményes bevezetése idézte elő.

Az ezzel kapcsolatos módosítást azonban nem lehet lényegesnek mondani, mert a meglevő kereteken úgyszólván semmit sem változtatott s a korlátolt felelősségű társaságok adó- és illetékkötelezettségéről szóló X. Sokkal mélyrehatóbbak azok a változások, amelyek az Az előbbi rendelet legfontosabb intézkedése a vállalatok minimális adóval való megadóztatása.

Ezekben a rendeletekben továbbá megtétettek az első lépések ahhoz, hogy egyes olyan csatornák, amelyek legalkalmasabbak a nyereség adózatlan elvezetésére, betömessenek.

Ezt a célt szolgálják a nyugdíj- és segélyalapok adómentes javadalmazására, a szabadalmi és védjegy használati jog fejében kiadott összegek elszámolására vonatkozó rendelkezések szigorítása, a látszólagos nyereségek adómentes kezelésének megszüntetésére s végül a házrészvénytársaság súlyosabb adóztatására vonatkozó rendelkezések.

Ezek a rendelkezések sem voltak azonban elegendők arra, hogy a társulati adóztatás hibái kiküszöböltessenek. A kivetési eredményekből nyilvánvaló, hogy a társulati adózás kérdésének gyökeres, az arányos és igazságos teherviselés elvének megfelelőbb rendezése szükséges. A kérdés rendezésével kapcsolatban az első gondolat az volt, hogy novelláris rendkívül nyereséges jövedelem az interneten módosíttassanak vagy kiegészíttessenek a társulati adóra vonatkozó azok a rendelkezések, amelyek a nyereségnek az adó alól való elvonására a legtöbb lehetőséget nyujtják.

Ezt a megoldást azonban nem találtam célravezetőnek, mert a társulati adónak újabb novelláris módosítása - tekintettel a korábbi változásokra is - annyira megbontaná az idevonatkozó jogszabályok egységét, hogy a más és más időben megjelent és több ízben is módosított jogszabályokban való eligazodást nemcsak az adózó közönség, hanem a pénzügyi hatóságok részére is nagyon nehézzé tenné. Éppen ezért célszerűnek láttam, hogy a társulati adó jogszabályai egységes törvénybe foglaltassanak és ily módon szabályoztassanak mindazok a kérdések, amelyek a társulati adó alanyai igazságosabb és az államháztartás érdekei által is követelt erőteljesebb megadóztatásának eddig útjában állottak.

Ennek a célnak az elérése érdekében olyan rendelkezések életbeléptetésére van szükség, amelyek megszigorítják az adóköteles nyereség megállapítására vonatkozó rendelkezéseket azokban a vonatkozásokban, amelyekben a társulati adó alá rendkívül nyereséges jövedelem az interneten vállalatok javára nem indokolható eltéréseket mutatnak, vagy amelyek az üzleti nyereségnek az adó alól való elvonására alkalmasak és ezzel - a lehetőséghez képest - kiegyenlítik azokat az aránytalanságokat, amelyek a társulati adó alanyai javára az általános kereseti adó, valamint a jövedelem- és vagyonadó alanyaival szemben fennállanak.

Mielőtt az adóköteles nyereség jobb és alaposabb kimunkálására vonatkozó javaslataimat részletesen ismertetném és megindokolnám, szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a törvényjavaslatban a társulati adóra vonatkozó törvényes rendelkezések eddigi rendszerén szerkezetileg is változtattam s rendkívül nyereséges jövedelem az interneten javaslatnak az adókötelezettségre, az adóalap meghatározására és az adó kulcsára vonatkozó fejezetei egységesen magukban foglalják a társulati adóval, a tantiemadóval és a társulati vagyonadóval kapcsolatos összes anyagi jogszabályokat.

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kívánom, hogy a vállalati adóztatásban az általános kereseti, valamint a jövedelemadó kivetésénél meghonosított becslési eljárásnak lehetőséget biztosítani ezúttal sem kívántam. Az adókötelezettségre vonatkozó jogszabályokat pedig csak ott módosítottam, ahol azt a jogfejlődés, a kialakult joggyakorlat vagy a célszerűségi okok megkövetelték. Az eddig érvényben levő rendelkezésektől eltérően javasolom rendezni az adókivetési jog elévülésének kérdését.

E tekintetben a jelenlegi helyzet az, hogy a kincstár adókivetési joga úgyszólván sohasem évül el, mert az elévülés csak akkor következik be, ha rendkívül nyereséges jövedelem az interneten társulati adót az adóeltitkolás felderítésének napját követő ötödik naptári év végéig nem vetik ki.

Elvileg tehát egy ma elkövetett, de rendkívül nyereséges jövedelem az interneten 40 év mulva felderített adóeltitkolás esetében a megrövidített adó a Ennek a gyakorlatilag alig végrehajtható jogi szabályozásnak a megszüntetése végett, az adó kivetéséhez való jog elévülését, az elévülés lényegének figyelembevételével valamennyi adónemnél azonos módon kívánom szabályozni és ezt a rendelkezést vettem fel a társulati adóra vonatkozó szabályok közé is.

Ezek szerint adóbevallás beadása esetében 5 év alatt, bevallás hiányában vagy adócsalás esetén 10 év alatt évül el az adó kivetéséhez való jog, éspedig annak az évnek utolsó napjától számítva, amely évben a vállalat adóbevallását beadta, vagy ezt be kellett volna adnia. Már az előbbiekben is rámutattam arra, hogy a törvényjavaslat legfőbb célja az adóköteles nyereség kimunkálásának szilárdabb alapokra fektetése.

A saját rendszerem bemutatása + 30 passzív bevételi forrás ötlet

Ezt a célt csak úgy lehet elérni, ha az üzleti nyereség fogalmának formailag körülhatárolt jelenlegi szűk kereteit tágítjuk s ezzel kapcsolatban egyfelől módosítjuk az értékpapirok, valamint az áru- és anyagkészlet értékelésének azt az egyoldalú szabályozását, amely a még nem realizált veszteségek elszámolását megengedi, de ugyanakkor a még nem realizált nyereségek elszámolását nem kívánja, másfelől pedig adóköteles rendkívül nyereséges jövedelem az interneten minősítjük mindazt, amit a vállalatban résztvevő tőkeérdekeltség különféle címeken - a nyereség nyilvános kimutatása előtt - a vállalattól a maga javára nyiltan vagy burkoltan elvon.

Ezzel kapcsolatban elsősorban a kamat- és jutalékszámlákra, továbbá az érdekeltségi vállalatokra áthárított különféle költségekre gondolok.

Az elmúlt hosszú évek alatt szerzett tapasztalatok ugyanis azt bizonyítják, hogy a vállalatok egy része ezeket a számlákat használja fel az adóztatás elkerülése céljából a rejtett nyereségjuttatásokra és az üzleti nyereség csökkentésére.

Ezek a tapasztalatok késztettek arra, hogy a családi részvénytársaság részvényes tőkeérdekeltsége, valamint a korlátolt felelősségű társaságok tagjai javára kifizetett vagy jóváírt kamatok felszámítását alapos felülvizsgálat alá vétessem és ennek során az ily címen elszámolt összegeket a mérlegszerű rendkívül nyereséges jövedelem az interneten hozzáadandónak minősítsem abban az esetben, ha a részvényesek vagy a társasági tagok a kölcsönadott tőkék és az ezekkel kapcsolatban kapott kamatok után jövedelem- és vagyonadót nem fizettek.

Különösen fontosnak tartom annak az ellenőrzését, hogy a vállalat által kölcsönvett tőkék a saját tőkékkel arányban állanak-e s az ezekkel kapcsolatban fizetett kamatok vagy jutalékok nem jelentik-e a rendkívül nyereséges jövedelem az interneten egy részének a vállalat tőkeérdekeltsége javára való elvonását. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy nemcsak a külföldi, de adókedvezményben részesített belföldi vállalatok is jelentős összegeket visznek el adózatlanul ily címeken az érdekkörükbe tartozó vállalatoktól.

Megengedhetetlennek tartom, hogy kis alaptőkéjű vállalatok az aránytalanul nagyösszegű kölcsönök után fizetett kamatok vagy jutalékok következtében előálló veszteségek miatt adózatlanul maradjanak, vagy pedig olyan elenyészően csekély nyereséget mutassanak ki, amely nem áll rendkívül nyereséges jövedelem az interneten nyereséges jövedelem az interneten a szabályos üzleti keretek között élő vállalatok nyereségével.

A közgazdasági érdekek is azt követelik, hogy a hitelérdekeltségek tőkeérdekeltségekké alakuljanak át s a nyereséget osztalék alakjában élvezzék. A vállalatok helyes adóztatásának rendkívül nyereséges jövedelem az interneten azonban további intézkedésekre is szükség van.

A saját rendszerem bemutatása + 30 passzív bevételi forrás ötlet - Szendrei Ádám

Már az XXIV. Minthogy azonban az e tekintetben hozott rendszabályok kifejezetten csak a családi részvénytársaságokra vonatkoznak, ezek az intézkedések csupán egy meghatározott szűk területen érvényesülhettek, de a törvény hatása - általánosságban mozgó rendelkezéseinél fogva - még ebben a szűk keretben is alig érezhető.

rendkívül nyereséges jövedelem az interneten pivot szintű stratégia bináris opciókhoz

A vállalatok személyi kiadásainak vizsgálata után szembetűnő az a tény, hogy a vezetőállásban levő tisztviselők részére kifizetett járandóságok az összes alkalmazottak részére ily címen kifizetett járandóságokhoz képest sokszor aránytalanul magasak. E kérdéssel kapcsolatban nem kívánok a személyi járandóságok felső határának megállapítására vonatkozó intézkedést tenni, mert ennek a kérdésnek rendezése nem adójogi feladat.

A jövedelem-minimum szerinti adózásról vállalkozóknak

A személyi járandóságok azonban az eredményszámlát lényegesen érintvén, azoknak az adóztatás szempontjából is nagy jelentőségük van. A gyakorlatban észlelt feltűnő jelenségek tehát arra indítanak, hogy a kérdést részben adójogi kérdésnek tekintve, az egészséges gazdasági életnek megfelelő, a közvélemény által is megértett járandóságon felül kifizetett összegeknek rendkívül nyereséges jövedelem az interneten adóalaphoz való hozzászámítását javasoljam.

Ez az arány csak azoknál a vállalatoknál nem érvényesül, amelyeknél a vezető tisztviselők aránytalanul magas javadalmazásban részesülnek. Az arány megállapítása szempontjából vezető állásban levőnek - a javaslat szerint - azt a vállalati alkalmazottat tekintem, akinek bármely címen járó összes illetménye az évi 20, P-t meghaladja.

A 20, Rendkívül nyereséges jövedelem az interneten illetményhatár megállapításánál természetesen közömbösnek kell lennie annak a körülménynek, hogy az illetményt a munkaadó vállalat maga, vagy pedig az érdekkörébe tartozó más vállalatokkal közösen fizeti ki ugyanannak a tisztviselőnek.

E kérdéssel kapcsolatban hangsúlyozni kívánom, hogy a mérlegszerű nyereségnek rendkívül nyereséges jövedelem az interneten javaslatba hozott jogszabály alapján történő kiigazítását az ügyviteli költség csökkentésének kell tekinteni, éppen ezért a hozzáadást nem befolyásolja az a körülmény, hogy a vállalat a személyi járandóságok után a vonatkozó törvényes rendelkezések szerint járó adót lerótta.

A személyi járandóságokkal kapcsolatban kell gondolni a korlátolt felelősségű társaságot adóztatási kérdésének helyesebb megoldására is. Az utóbbi időben - éppen a kedvezőbb adózási lehetőség következtében - feltűnően megnövekedett ezeknek a társaságoknak a száma és bárha a tőketársulások jogi ismérvei nagy részének meg is felelnek, a törzsbetétesek egyéb körülményeinél fogva egészen közel állanak a személyi társulások egyéb ismert jogi formáihoz: a közkereseti és betéti társaságokhoz.

Ennek a feltevésnek helyességét eléggé bizonyítja az, hogy a korlátolt felelősségű társaságok túlnyomórésze nem új tőkecsoportosulásként alakult meg, hanem a már meglevő társas és egyéni cégek alakultak át korlátolt felelősségű társaságokká, vagyis a vállalat életében csak annyi változás történt, hogy az eddigi cégtagok mint társasági alkalmazottak vesznek részt a társaság üzleti működésében.

Hogy ennek az átalakulásnak milyen gyakorlati előnyei vannak, elég rámutatnom arra, hogy az üzletvitelben alkalmazotti minőségben résztvevő társasági tagok rendszerint évi P-t meg nem haladó fizetést állapíttatnak meg a maguk számára, az ily összegű fizetés pedig jövedelemadóval meg nem adóztatható.

Sűrűn előfordul tehát az az eset, hogy a társasági tagok és azok hozzátartozói fizetés címén együttesenpengőt vesznek fel a társaságtól a nélkül, hogy terhükre egy fillér jövedelemadó is előírható volna. Tekintettel arra, hogy a közkereseti társaságoknál a cégtagok munkateljesítménye fejében kifizetett összegek általános kereseti adó s ezzel kapcsolatban - amennyiben az egyéb forrásból származó jövedelmekkel együtt jövedelmük bináris opciós tanulmány összege az P-t meghaladja - jövedelemadó alá is tartoznak, a kétféle társulási forma között adójogilag olyan egyenlőtlen elbánás mutatkozik, hogy már ezért az egy előnyért érdemesnek látszik a korlátolt felelősségű társasági forma felvétele.

Minthogy az arányos és egyenlő teherviselés elve ilyen szembetűnő kedvezéseket nem tűrhet meg, indokoltnak tartom, hogy a korlátolt felelősségű társaságok tagjai munkateljesítményének ellenértéke adózási szempontból az egyéni cégekkel teljesen azonos elbánásban részesíttessék. A jövőben nagyobb körültekintéssel kívánom kezeltetni a reprezentációs kiadások címén elszámolt összegeket is.

rendkívül nyereséges jövedelem az interneten dolgozzon az interneten karamell befektetése nélkül

A tapasztalt visszaélésekre tekintettel a szóbanlevő kiadások körét a legszűkebbre kívánom szorítani s minden olyan kiadást, amely nem áll arányban a vállalat természetével és terjedelmével, a nyereséghez hozzá kívánom számíttatni.

A vállalat tekintélyének külsőségekben való fenntartásával járó szoros értelemben vett reprezentációs kiadásoktól el kell választani a vállalatok által elszámolt bizalmas diszkrét természetű kiadásokat.

A passzív jövedelemforrás kialakítását követően egy folyamatos bevételed lesz hónapokon, vagy akár éveken keresztül, anélkül, hogy hosszútávon dolgoznál vele. Ahhoz, hogy passzív jövedelemre tegyél szert, mindenféleképpen egy olyan befektetésben, vagy vállalkozásban kell gondolkoznod, ami folyamatos bevételt fog termelni neked. Bármiről is legyen szó, ez munkával fog járni. A saját módszerem teljes bemutatása Készítettem egy rendkívül átfogó, őszinte videót arról, hogy én miként építettem fel a befektetési portfóliómat és a vállalkozásomat. Ezek immár 7 számjegyű bevételt termelnek akkor is, ha éppen nyaralok.

A multban tapasztalt visszaélésekre való tekintettel a jövőben szigorúan arra az álláspontra helyezkedem, hogy csak azoknak az összegeknek adómentes elszámolását lehet megengedni, amelyeknek mibenlétét a vállalat feltárja és a megtörtént kifizetést hitelt érdemlően igazolja.

Ehhez az állásponthoz azért kell ragaszkodnom, mert a szóbanlevő személyi természetű kiadások után a kincstárnak valahonnan, illetve valakitől feltétlenül meg kell kapni az adót. Ha a vállalat a kincstárnak nem hajlandó segítségére lenni abban, hogy azt, aki a bizalmas juttatást kapta, a részére juttatott jövedelem után megadóztathassa, viselnie kell ennek a magatartásának jogkövetkezményeit, mert azt nem lehet megengedni, hogy az ily címeken elszámolt és sokszor igen jelentős összegek után adót senki se fizessen.

Abból a célból, hogy az ily címeken igazolatlanul elszámolt összegek feltétlenül megadóztattassanak, célszerűbbnek tartottam azokat a tantiemadó alapjának kimunkálásánál számításba venni, mert ennek az adónak keretében a kifizetett összegek akkor is rendkívül nyereséges jövedelem az interneten alá kerülnek, ha a vállalat üzleti eredményét veszteséggel zárja. A mérlegszerű nyereséghez hozzáadandó tételek közé vettem fel a nyugdíjalapokra juttatott, de a nyugdíjfizetési kötelezettséggel arányban rendkívül nyereséges jövedelem az interneten álló, valamint a családi jellegű vállalatok részvényesei, illetőleg tagjai nyugellátását biztosító alapok létesítésére és gyarapítására fordított összegeket.

Minden további vizsgálat nélkül megadóztatni javasolom a külföldi vállalat, anyaintézet vagy telep, továbbá a külföldi holding-társaságok üzleti költségeiből a belföldi telepre vagy érdekeltségi vállalatra áthárított összegeket s ezzel kapcsolatban nagyobb körültekintéssel kívánom kezeltetni a szóbanforgó külföldi vállalatok által a belföldi vállalatra áthárított igazgatási és opciók módszertana költségeket.

Gátat kívánok vetni a külföldre kifizetett szabadalmi- rendkívül nyereséges jövedelem az interneten hasonló természetű rendkívül nyereséges jövedelem az interneten korlátlan összegben való elszámolása elé is, mert az e tekintetben szerzett tapasztalatok azt igazolják, hogy az ily címen kifizetett összegek jelentékeny része legtöbbször nem egyéb, mint a szabadalmat átengedő érdekeltség részére juttatott nyereségrészesedés.

A társulati adó alá tartozó vállalatok megadóztatásának egyik rendkívül nyereséges jövedelem az interneten kérdése az értékpapírok, továbbá az anyagkészletek és áruleltárak árfolyamának, illetőleg értékének ingadozásából származó különbözetek adójogi kezelése.

Hogyan adózzak bitcoin után? Egyre többen érdeklődnek a bitcoin és más kriptovaluták iránt, mint alternatív befektetési eszköz vagy mint kiegészítő bevételi forrásként. Ugyanakkor azzal sokan nincsenek tisztában, hogy a kriptovaluták kereskedésével, illetve bányászatával szerzett pluszjövedelem is adóköteles. Az állam bizony minden fillér bevétel vagy nyereség után tartja a markát, nincs ez másként a kriptovaluták esetében sem. Most nézzük meg, hogy jelenleg milyen adózási szabályokkal kell számolni, mind Magyarországon, mind pedig külföldön.

Ez a kérdés a társulati adó eddigi reformjai során ismételten szabályozás alá került, az eddigi megoldási módok egyike sem volt azonban olyan, amely a kérdést mind a kincstár, mind az érdekelt vállalatok szempontjából egyformán igazságosan, megnyugtató módon rendezte volna. Az XXIV. Az új és az Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a vállalat a még nem realizált nyereségeket nem köteles kimutatni, de ugyanakkor joga van ahhoz, hogy a még nem realizált veszteséget elszámolhassa, mérlegszerű nyereségét azzal csökkenthesse.

Rovat: Adó Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra.

Fontos információk